Articles

Job 18 Commentary

vraťme se v našich Biblích ke knize Job a kapitole číslo 18 pro tuto job 18 commentary.

Práci 18 Význam / Shrnutí (KJV)

chci, abychom obraz v naší mysli rovnici.

na levé straně této rovnice máte slovo “ realita.“

pak je zde znaménko rovnosti (=).

a napravo od tohoto znaménka rovnosti máte dvě konstanty.

první z těchto dvou konstant je „Boží dobrota“ – to je jeho morální dokonalost. Jeho laskavost a láska a soucit a benevolence a dál a dál.

pak máte znaménko plus.

a druhá konstanta je „Boží Velikost“ – to je jeho suverenita a moc a kontrola a dokonalé poznání a tak dále.

takže – dokážete si představit tuto rovnici ve své mysli? Realty = Boží dobrota + Boží Velikost.

Bůh je dobrý. Bůh je veliký. A to je součet skutečnosti, jak ji známe.

Co si myslíte o této rovnici? Má to nějakou legitimitu.

ale mohu vám říci, co si o této rovnici mysleli Jobovi přátelé. Považovali by tuto rovnici za naprosto nezvratně pravdivou.

Bůh je dobrý. Miluje spravedlnost a spravedlnost. Na druhé straně Bůh nenávidí zlovolnost. Je to proto, že je morálně dobrý.

a pak přichází Boží velikost a dohlíží na to, aby všechna porušení morální spravedlivosti byla v tomto životě okamžitě potrestána. Bůh suverénně vykonává soud proti bezbožným.

a tak je zcela přirozené, že tito muži vkládají Jobovu situaci do této mřížky-této rovnice. A i když Job tvrdí, osobní nevinnost a morální poctivost-to prostě není, jak rovnice funguje, Jobe! Ne, kdybyste byli mravně upřímní, Bůh by vás suverénně odměnil.

Protože realita – to vše víme a zkušeností – je, že Bůh je dobrý a Bůh je velký – a proto Práci, vidíme svůj zánik a víme, že to není nic jiného než trestající ruka Boha drtí tvé špatnosti v jeho svatém pochopit.

ale jsou tu dobré zprávy, Jobe! Bůh je dobrý. Pokud činíte pokání ze svého hříchu-což je zjevně tajné i pro nás-ale ne pro Boha! – pokud budete činit pokání, Bůh je dobrý a obnoví vás.

a sám Job by byl nakloněn přijmout tuto rovnici reality. A přesto stále více chápe, že v této rovnici je proměnná, o které si jeho přátelé nejsou vědomi.

dvě konstanty Boží dobroty a Boží velikosti již plně nevysvětlují Jobovu realitu. Dřív. Ale od té nebeské sázky mezi Bohem a Satanem – o které Job nemá ponětí-se věci pro Joba změnily.

a tak tato proměnná, která by měla být přidána do rovnice reality, je “ zlá.“

realita = Boží dobrota + Boží Velikost + … zlo!

špatné věci. Katastrofa. Utrpení-nejen bezbožných-ale skutečně-i spravedlivých!

ale vložení zla do rovnice reality je něco, s čím Jobovi přátelé nejsou vůbec připraveni se nějak smysluplně potýkat.

a tak vstupujeme do 18. kapitoly knihy Job s dalším projevem jednoho z Jobových přátel.

A v této kapitole, Bildad dostane druhou šanci, aby se pokusili získat Práci koupit v této rovnici reality – zatímco ignoruje realitu nevysvětlitelné zlo a utrpení v tomto světě, který je dobrý a veliký Bůh.

A tak, uvidíme nyní, Bildad odpovědi na Práci – a dokonce i jeho kolegové-přátelé poněkud – v jedné kapitole.

úvodní urážka

a tak ve verších 1 a 2 Bildad začíná svůj projev tak, jak byste chtěli každému, kdo vám nekupuje systém myšlení. Uráží nejen práci-ale uráží i své rádoby Utěšitele.

KJV Job 18: 1 pak odpověděl Bildad Shuhite, a řekl:

2 Jak dlouho to bude, než uděláte konec slov?
, a my .

takže Bildad přichází do svého druhého projevu s velkou arogancí.

a demonstruje to tím, že staví ostatní dolů a posiluje se.

dává všechny ostatní do skupiny dolů, protože používá množné číslo osobního zájmena druhé osoby – “ ye “ v anglické verzi King James.

a toto je jediné místo, kde jsem mohl najít, ve kterém jeden z těchto přátel oslovuje celou skupinu. Obvykle řeší pouze práci. Ale tady je Bildad tak povýšen ve svém vlastním odhadu sebe a svých postřehů, že je připraven pokárat a urážet nejen Joba – ale také ostatní lidi, kteří jsou připraveni pokárat a urážet Joba.

pak se Bildad posiluje v očích všech. Mluví velmi blahosklonně, jak on říká, asi jen Práci na „mark“ nebo začít ukazovat nějaké znalosti nebo začít zvažovat velmi moudré věci, které Bildad má říct.

a pokud Job začne zvažovat, co tito muži-a zejména sám Bildad – říkají – dobře, pak s ním mohou mluvit.

A přesto, Bildad ukazuje, že je odhodlán mluvit – zda je či není Práce, poslouchá a ukazuje nějaký druh pochopení, že by se setkal s Bildad schválení.

Zúžení-v Práci

A tak, Bildad stále úzký-v Práci, ve verších 3 a 4, jak je vyjadřuje šok v Práci je světlo odhad jeho přátel měl moudrost.

3 my jako bestie,
a ve vašem pohledu?

4 slzy v hněvu:
má být země pro ?
a má být kámen odstraněn z jeho místa?

takže cítím tuto obranyschopnost z Bildadu ve verši 3 A do prvního výroku verše 4. Rozčiloval se, že Job by tak málo myslel na svou velkou a nadřazenou moudrost! Opravdu se urazil, že Job naznačil, že Bildad a jeho společníci jsou moudří jako pouhá zvířata.

a tak se Bildad otočí a přejede po práci. No Job, podívej se na sebe, jak se ve svém hněvu trháš! Co je to s tebou? Jako bys trpěl nebo tak něco! Vzpamatuj se, chlape! Kdo je tu skutečná hrubá bestie-my nebo vy??

A pak Bildad položeny dvě otázky na konci 4. verši, že vyjádřil svůj naprostý zmatek, proč Práci bych se o to nikdy nepokoušela otázka jejich rovnice reality.

K Bildad, zdá se, že Práce se snaží být tajně zlý a uniknout trestu, že dobrý a velký Bůh musí působit na lidi jako Job, který se vzpírá jeho morální řád. A samozřejmě – v Bildad mysli – naznačují, že Práce je osvobozena od „jak věci fungují“ v tomto světě je totéž, což země být zbavené lidí nebo velké nepohyblivé kámen, aby se přestěhoval ze svého místa. Jedním slovem-je to nemožné!

trest bezbožných

a tak Bildad bere zbytek své odpovědi na Job a zdůrazňuje, co je velmi jistý, že se stane bezbožným lidem.

A protože to, co se děje v Práci, je velmi podobné tomu, co zlé zkušenosti – Bildad dospívá k závěru, že Práce musí být zlý!

Světla zhasnou

A tak, Bildad začíná ve verších 5 a 6 pomocí metafory světla popsat zlý člověk je život na nic – jen jako Práci, život se zdá být dělat!

5, bezbožní,
a jeho oheň nesvítí.

6 světlo ztmavne v jeho,
a jeho zhasne.

všimněte si tedy odkazů na světlo, jiskru, oheň a svíčku. A jak jsou tyto věci uhaseny a nesvítí a ztmavnou.

tak si Bildad představuje, co se stane bezbožným lidem, kteří překročí Boha. Bůh se s nimi okamžitě vypořádá-stejně jako zjevně jedná s Jobem.

chycen v pasti

dále Bildad hovoří o bezbožných jako o chycených v pasti ve verších 7-10.

a ještě jednou, Bildad si myslí, že to je to, co se děje s Jobem. Job údajně skrývá tajné hříchy. Ale nakonec-byl chycen-nebo alespoň to předpokládá Bildad.

7 musí být,
a jeho vlastní ho dolů.

8 pro on do sítě vlastními nohama,
a on .

9 ho za patu,
a on.

10 je pro něj země,
a past pro něj .

všimněte si, že odkazy na přinesen dolů, obsazení do sítě, chůze do léčky a byl v pasti „gin,“ že lupič nebo past zvítězit proti němu, s pasti položené na zemi pro něj, s pasti ležící tajně na jeho cestě.

takže zlý člověk se může snažit, jak může-stále ho chytí. Může být tak chytrý – jak si přeje-ale Bůh ho v tomto životě dostane.

a ve skutečnosti Bildad výslovně nezahrnuje Boha do pokládání těchto pastí pro bezbožné. Fráze „jeho vlastní“ se objevuje jednou v 7.I 8. verši. Jinými slovy, je to jen způsob života. Takhle se věci dějí.

samozřejmě, v Bildadově mysli je za tím vším Bůh. Ale on je přesvědčen, že Bůh prostě pracuje tímto způsobem po celou dobu se zlými lidmi. A protože se zdá, že Bůh zachází s Jobem tímto způsobem, proto musí být Job zlý!

Podle Bildad, Úkol byl dostat pryč s jeho hřích na chvíli – ale Bůh má konečně začal vyrazil pasti pro něj běžet do a být chycen.

stále Přítomné Hrůzy

A jít spolu s tématem zlých mužů – jako je Bildad si myslí, že Práce je – uvěznění v pasti – nyní ve verších 11-13 Bildad pokračuje tvrzením, že zlý člověk má hrůzu a zkázu pozorně sleduje ho.

a ještě jednou-jak se Bildad dívá na hroznou situaci, které Job čelí-si představuje, že to je přesně to, co se děje s Jobem.

11 hrůz na,
a .

12,
a připraven po jeho boku.

13 jeho kůže:
smrt jeho .

a tento odkaz na „prvorozeného smrti“ pravděpodobně hovoří o nejsilnější nebo nejstrašnější smrti. Nejsmrtelnější smrt. Ve Starém zákoně slyšíme muže, kteří nazývají své prvorozené počátky jeho síly. Je to nejvyšší-nejlepší. A tak, když Bildad mluví o prvorozeném smrti, mluví o nejhorším nebo nejsilnějším druhu smrti.

a tak jsme právě viděli Bildada mluvit o nejstrašnější smrti, zkáze, hladu a obecných hrůzách. Všechny tyto skutečnosti splňují zlý člověk v tomto životě, a oni se ho bojí, pohlcují jeho sílu, jsou připraveni na jeho straně – jsou nevyhnutelné – pohltí svou kůži – a pak pro jistotu Bildad opakuje ještě jednou – jen tak, že Práce bude trvat zvláštní poznámka – hej Práci, tyto věci pohltit sílu zlý.

a myslím, že existuje důvod, proč Bildad stále mluví o hltání toho, co bezbožní mají drahé a vzácné. Protože Bildad se snaží Joba usvědčit ze závažných trestných činů proti Bohu. A přichází s důkazy k usvědčení.

Jeden důkaz je to, že vše, co tu Práci měl a miloval, a že provedené Práce silná – byla opravdu – chcete-li použít Bildad je oblíbené slovo ve verších 11-13 – hltal! Dokonce i mužova kůže vypadá, že je pohlcena všemi vředy, které měl.

Takže – ještě jednou – Bildad přináší důkazy, že věří, dokazuje nade vší pochybnost, že Práce je zlý člověk. Nikomu se to zpočátku nezdálo, ale Bildad je nyní přesvědčen,že Job spáchal některé vážně hrozné hříchy, které se skryly. Ale teď ho Bůh chytil a obklopil ho hrůzami.

Obydlí, Místo Není Bezpečné

Kromě toho, Bildad ve verších 14 a 15. trvá na tom, že zlý člověk je v neustálém nebezpečí, i v jeho vlastní domov – na místě, které on by se předpokládat, že to je nejbezpečnější a nejvíce chráněné.

a ještě jednou-Bildad jistě vrhá znevažující pohled na Joba, protože silně vyvozuje, že Job sám prožívá tento osud, který může zlý člověk očekávat.

14 His his,
and him to the king of terrors.

15 v jeho, jeho:
rozptýlil jeho .

zaznamenáváme tedy odkazy na hrozné věci, které se dějí v místě, kde se zlý člověk cítí nejbezpečněji. Několikrát slyšíme o stáncích nebo stanech a příbytcích.

ale právě když se cítí bezpečně-přichází teror a vykořenění a dokonce síra! Na konci, zlý člověk je ponechán s ničím, co je vlastně jeho ve svém stanu-je to všechno pryč –

a mimochodem, dostávám se k tomuto bodu A jsem šokován Bildadem. On a jeho dva přátelé přišli do práce původně dělat co? Utěšit chudého trpícího muže. Zeptám se vás – slyšeli jste v celé této kapitole slovo útěchy? Vůbec ne!

Co je s tím chlapem? Nemůže přestat mluvit?

odpověď? Č. Ve skutečnosti má ještě pár veršů!

Zemědělské Vadnutí

A tak dále, ve verších 16, Bildad porovnává zlý muž – a, samozřejmě, Práce na strom nebo rostlina, která je zničující.

16 jeho kořeny,
a nad jeho větví .

to je totální destrukce. Pokud větve stromu uschnou, stále existuje naděje, že v kořenech zbývá nějaký život. A když kořeny stromu chřadnout – možná tam je nějaký sap vlevo ve větvích jít zpátky ke kořenům a pomoci posílit je.

a přesto, když má strom hnilobu větví i kořenů, je to hotovo.

a to je poselství útěchy – zřejmě-že Bildad chce souviset se svým trpícím přítelem Jobem. Ohromit.

Nikdo si Nepamatuje

No, pohybující se na, ve verších 17-19 Bildad prohlašuje, že zlí lidé – jejichž Práce je zcela jistě jeden – zkušenosti velkým množstvím izolace v tomto životě a pro nadcházející roky.

A samozřejmě – Bildad, je při pohledu na tohoto muže – Práce, zaměstnání – kdo žije ve městě je skládka na okraji lidstva – opuštěn a zapomenut – a dává si dvě a dvě dohromady v jeho mysli, a přijít s blázen-důkaz, důkazy, že Práce je tajně-zlý člověk!

17 ze země,
a nemá jméno .

18 řídil ze světla do tmy,
a z.

19 On mezi svými lidmi,
.

všimněte si tedy izolace. Je izolovaný-úplně sám-protože si ho nikdo nepamatuje, protože v zahraničí nemá žádné jméno ani uznání. Je izolovaný v tom, že je vyhnán ze světla do tmy, kde ho nikdo nevidí-vyhnán ze světa lidí, aby byl osamělý a neznámý. Zlý člověk je izolován od potomků v tom, že tito lidé nepřežijí, aby pokračovali v životě v místech, kde žil zlý člověk.

a tak není těžké pochopit, proč Bildad vynáší tyto důkazy, když usvědčuje Joba. Jobova poloha na okraji lidstva naznačuje izolaci a stejně tak skutečnost, že ztratil všechny své děti a většinu svých služebníků.

Šíři Údiv

A tak, poslední, ve verších 20 a 21 Bildad předpokládá zlý člověk, který je zdrojem úžasu s muži z celého místa – jako jsou svědky zkázy, který byl nastíněn v této kapitole, a že on byl kreslení silný odhalí logické důsledky a závěr, aby život jeho přítel trpí Práci.

20 at his,
.

21 jistě takový z,
a toto je místo toho, kdo nezná Boha.

Takže, lidé ze západu na východ – z před a po – všichni přijdou společně a přiznat pocity verši 21–, že tento zlý člověk dostává přesně to, co si zaslouží. A toto zacházení si zasloužil, protože nezná Boha a je zlý.

a tím Bildad končí. Na notu odrazování, ničení a chladu.

vše proto, že Job se nedostane s programem a uvědomí si, že musí být hříšníkem, aby s ním Bůh zacházel tak, jak s ním zachází.