Articles

Myeloma Awareness Month

Generic name Ponatinib
Pronunciation poe-NA-ti-nib
Brand name(s), other common name(s) Iclusig®
Drug type Tyrosine kinase inhibitor
How the drug is given By mouth

Indications and Usage

Ponatinib is FDA approved for the treatment of adult patients with:

  • chronische fase (CP) chronische myeloïde leukemie (CML) met resistentie of intolerantie voor ten minste twee eerdere kinaseremmers.
  • Acceleratiefase (AP) of blastaire fase (BP) CML of Philadelphia chromosoom positieve acute lymfoblastische leukemie (Ph+ ALL) waarvoor geen andere kinaseremmers zijn geïndiceerd.
  • T315I-positieve CML (chronische fase, acceleratiefase of blastaire fase) of T315i-positieve Ph+ ALL.

gebruiksbeperkingen: Iclusig is niet geïndiceerd en wordt niet aanbevolen voor de behandeling van patiënten met nieuw gediagnosticeerde CP-CML.

bijwerkingen waarvoor medische hulp nodig is

hypertensie; rash; abdominale pijn; vermoeidheid; duizeligheid; hoofdpijn; hoesten; droge huid; constipatie; gewrichtspijn; misselijkheid; diarree; braken; koorts; lage bloedplaatjes; lage rode bloedcellen; lage neutrofielen; laag aantal lymfocyten; laag aantal witte bloedcellen; hartfalen; pneumonie; luchtweginfectie, urineweginfectie; perifere neuropathie; rugpijn; spierspasmen; botpijn; vermoeidheid.

het risico op vasculaire occlusieve voorvallen (arteriële en veneuze trombose en occlusies, waaronder fataal myocardinfarct, beroerte, stenose van grote arteriële bloedvaten van de hersenen, ernstige perifere vasculaire aandoeningen en de noodzaak van dringende revascularisatieprocedures) en hartfalen zijn gemeld met ponatinib.