Articles

Emboliske slag av ubestemt kilde: Prevalens og pasientfunksjoner i ESUS Global Registry

Bakgrunn: Nyere bevis støtter at de fleste ikke-lakunære kryptogene slag er emboliske. Følgelig har disse slagene blitt betegnet som emboliske slag av ubestemt kilde (ESUS). Mål: Vi gjennomførte en internasjonal undersøkelse for å karakterisere frekvens OG kliniske trekk HOS ESUS-pasienter på tvers av globale regioner.

Metoder: Påfølgende pasienter innlagt på sykehus for iskemisk slag ble etter hvert undersøkt fra 19 hjerneslagsforskningssentre i 19 forskjellige land for å samle pasienter som oppfyller kriteriene FOR ESUS.

Resultater: av 2144 pasienter med nylig iskemisk slag, hadde 351 (16%, 95% KI 15% til 18%) OPPFYLT ESUS-kriteriene, tilsvarende på tvers av globale regioner (varierte fra 16% til 21%), og ytterligere 308 (14%) pasienter hadde ufullstendig evaluering som var nødvendig for ESUS-diagnose. Gjennomsnittlig ALDER FOR ESUS-pasienter (62 år; SD = 15) var signifikant lavere enn de 1793 ikke-esus-iskemiske slagpasientene (68 år, p ≤ 0,001). Med unntak av pasienter med atrieflimmer (n = 590, gjennomsnittsalder = 75 år) var gjennomsnittsalderen for de resterende 1203 ikke-esus iskemisk slagpasientene 64 år(p = 0,02 vs. ESUS-pasienter). Blant ESUS-pasienter var hypertensjon, diabetes og tidligere slag tilstede hos henholdsvis 64%, 25% og 17%. MEDIAN nihss score var 4 (interkvartilt område 2-8). Ved utskrivning fikk 90% AV ESUS-pasientene platehemmende behandling og 7% fikk antikoagulasjon.

Konklusjoner: Dette globale tverrsnittsutvalget av pasienter med nylig iskemisk slag viser at en sjettedel oppfylte kriteriene FOR ESUS, med ytterligere ESUS-pasienter sannsynlig blant de med ufullstendig diagnostisk undersøkelse. ESUS-pasientene var relativt unge med milde slag. Platehemmende behandling var standard antitrombotisk behandling for sekundær slagforebygging i alle globale regioner.