Articles

Myeloma Awareness Month

Generic name Ponatinib
Pronunciation poe-NA-ti-nib
Brand name(s), other common name(s) Iclusig®
Drug type Tyrosine kinase inhibitor
How the drug is given By mouth

Indications and Usage

Ponatinib is FDA approved for the treatment of adult patients with:

  • Kronisk fase (CP) kronisk myelogen leukemi (KML) med resistens eller intoleranse overfor minst to tidligere kinasehemmere.
  • Akselerert fase (AP) eller blastfase (BP) KML eller Philadelphia kromosom positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL) for hvem ingen andre kinasehemmere er indisert.
  • T315I-positiv KML (kronisk fase, akselerert fase eller blastfase) eller T315I-positiv Ph + ALL.

Bruksbegrensninger: Iclusig er ikke indisert Og anbefales ikke til behandling av pasienter med nylig diagnostisert CP-KML.

Bivirkninger som trenger legehjelp

Hypertensjon, utslett, magesmerter, tretthet, svimmelhet, hodepine, hoste, tørr hud, forstoppelse, leddsmerter, kvalme, diare, oppkast, feber, lavt antall blodplater, lavt antall røde blodlegemer, lavt antall nøytrofiler, lavt antall lymfocytter, lavt antall hvite blodlegemer, hjertesvikt, lungebetennelse, luftveisinfeksjon, urinveisinfeksjon, perifer nevropati, ryggsmerter, muskelspasmer, bensmerter, tretthet.risikoen for vaskulære okklusive hendelser (arteriell og venøs trombose og okklusjoner, inkludert dødelig myokardinfarkt, slag, stenose av store arterielle kar i hjernen, alvorlig perifer vaskulær sykdom og behovet for akutte revaskulariseringsprosedyrer) og hjertesvikt er rapportert med ponatinib.