Articles

Myeloma Awareness Month

Generic name Ponatinib
Pronunciation poe-NA-ti-nib
Brand name(s), other common name(s) Iclusig®
Drug type Tyrosine kinase inhibitor
How the drug is given By mouth

Indications and Usage

Ponatinib is FDA approved for the treatment of adult patients with:

  • kronisk fas (CP) kronisk myeloid leukemi (CML) med resistens eller intolerans mot minst två tidigare kinashämmare.
  • accelererad fas (AP) eller blastfas (BP) CML eller Philadelphia kromosom positiv akut lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL) för vilka inga andra kinashämmare indikeras.
  • T315I-positiv KML (kronisk fas, accelererad fas eller blastfas) eller T315I-positiv Ph+ ALL.

användningsbegränsningar: Iclusig är inte indicerat och rekommenderas inte för behandling av patienter med nydiagnostiserad CP-KML.

biverkningar som behöver läkarvård

hypertoni; utslag; buksmärta; trötthet; yrsel; huvudvärk; hosta; torr hud; förstoppning; ledvärk; illamående; diarre; kräkningar; feber; låga blodplättar; låga röda blodkroppar; låga neutrofiler; låg nivå av lymfocyter; lågt antal vita blodkroppar; hjärtsvikt; lunginflammation; luftvägsinfektion, urinvägsinfektion; perifer neuropati; ryggsmärta; muskelspasmer; bensmärta; trötthet.

risken för vaskulära ocklusiva händelser (arteriell och venös trombos och ocklusioner, inklusive dödlig hjärtinfarkt, stroke, stenos i stora arteriella kärl i hjärnan, allvarlig perifer kärlsjukdom och behovet av brådskande revaskulariseringsprocedurer) och hjärtsvikt har rapporterats med ponatinib.