Articles

Ebionites-Hartog-2011-belangrijke naslagwerken

zoals Origenes in de 3e eeuw opmerkte, is het label “Ebioniet” een afleiding van het Hebreeuwse woord dat “Arm” betekent.”Irenaeus is de eerste getuige van de term wordt toegepast op een joods-christelijke sekte (Haer. 1.26.2). Volgens Irenaeus hielden de Ebionieten zich aan de Thora, behielden ze de besnijdenis, verwierpen ze de apostel Paulus als een afvallige, gebruikten ze een geëmendeerd Evangelie van Matteüs (geschreven in “Hebreeuws” of Aramees) en vereerden ze Jeruzalem. Patristische heresiologen bestreden een ebionitische” psilantropische ” doctrine, het geloof dat Jezus Christus een “gewone man” was, hoewel sommige polemische teksten een Ebionitische engelenkerstologie weerlegden. Volgens Irenaeus verwijderden de Ebionieten de kindertijdverhalen uit het Evangelie van Matteüs, waardoor verwijzingen naar een maagdelijke conceptie werden verwijderd. Origenes beweerde echter dat sommige Ebionieten de maagdelijke geboorte accepteerden. Ebionitisme correleerde goed met een Adoptionistische christologie, omdat het Gods goedkeuring van de Thora‐observante gerechtigheid van Jezus benadrukte. Epiphanius van Salamis interageerde met fragmenten uit een Ebionitisch Evangelie, en hij verwees naar de Ebionitische aanvaarding van de Anabathmoi Jakobou of beklimmingen van Jakobus (Haer. 30.16‐7‐9). Een uittreksel uit het zogenaamde Evangelie van de Ebionieten beschrijft Johannes de Doper als een vegetarische Naziritische leraar, terwijl een ander de afschaffing van het opofferingssysteem bevestigt. Geleerden hebben de verbanden (of overlappingen) besproken tussen het Evangelie van de Ebionieten, het Evangelie van de Hebreeën en het Evangelie van de Nazarenen. Geleerden zijn het er ook niet over eens in welke mate die polemisch gebrandmerkt als “Nazarenes” waren “Ebionieten,” en of dergelijke labels soms door elkaar werden toegepast. Bovendien zijn de exacte relaties tussen vroege Ebionitisme(s), de volgelingen van Johannes de Doper, de Jerusalem church onder leiding van Jakobus De rechtvaardige, en de “Desposyni” (bloedverwanten van Jezus) ook onduidelijk. Sommige onderzoekers beweren dat sommige van de bronnen die in de “Pseudo‐Clementine” literatuur worden gebruikt Ebioniet kunnen zijn geweest. Symmachus, die een van de Griekse versies van Origenes Hexapla componeerde, was misschien wel de meest bekende Ebionitische auteur en commentator. Ebionietgroepen overleefden eeuwenlang tot in het gewone tijdperk, en sommigen hebben zelfs gesuggereerd dat ze lang genoeg standhouden om het vroege islamitische denken te beïnvloeden.