Articles

Jevons’ Paradox revisited: The evidence for backfire from improved energy efficiency

Från och med William Stanley Jevons 1865 har ett antal författare hävdat att ekonomiskt motiverade energieffektivitetsförbättringar kommer att öka snarare än minska energiförbrukningen. Jevons Paradox är extremt svårt att testa empiriskt, men kan få djupgående konsekvenser för energi-och klimatpolitiken. Denna uppsats sammanfattar och kritiserar de argument och bevis som har citerats till stöd för Jevons Paradox, med särskilt fokus på len Brookes och Harry Saunders arbete. Den identifierar några empiriska och teoretiska svagheter i dessa argument, belyser de frågor de tar upp för ekonomisk ortodoxi och pekar på några intressanta paralleller mellan dessa argument och de som används av ’biofysiska’ School of ecological economics. Även om bevisen till förmån för Jevons Paradox är långt ifrån avgörande, tyder det på att konjunkturomfattande reboundeffekter är större än vad som konventionellt antas och att energi spelar en viktigare roll för att driva produktivitetsförbättringar och ekonomisk tillväxt än vad som konventionellt antas.